На основу Статута Спортског савеза Прибој,  Управни одбор Спортског савеза Прибој, на својој седници одржаној 24.02.2021.године.расписује

                                                                                                                                          К О Н К У Р С

за избор Председника Спортског савеза Прибој на период од 4 године,

ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА САВЕЗА

  • Начин избора

Председник Савеза бира се на период од четири (4) године с могућношћу поновног избора. Председника Савеза бира Скупштина Савеза, на основу предлога чланова Савеза. У случају да има више кандидата, председник Савеза обавезно се бира тајним гласањем.

            Кандидатуру за председника Савеза могу поднети све чланице Савеза, као и истакнути спортски радници с местом пребивалишта на територији града/општине. Кандидатура се доставља у канцеларију Савеза најкасније 14 дана пре Изборне скупштине, с потребном документацијом (спортска биографија, потврда спортске организације о раду кандидата као спортског радника у трајању од најмање пет година, фотокопија личне карте где је видљиво место пребивалишта). Само у изнимним случајевима, ако нема ниједне кандидатуре за председника Савеза, може се предлагати на самој Изборној скупштини. Сва документација о кандидатима за председника Савеза мора бити достављена свим члановима Скупштине Савеза.                                               Услови избора

            Кандидатуру за функцију председника Савеза могу поднети све чланице Савеза, за кандидате који као спортски радници имају или су имали запажене резултате у спорту у протеклом периоду.

            Услови да неко буде изабран за председника Савеза су:

- најмање пет година рада као спортског радника у спортским удружењима (прилаже се спортска биографија оверена од најмање једног спортског удружења);

- место боравка на територији општине Прибој (прилаже се копија личне карте).

У прибоју, 24.02.2021.године

 

 

                                                                                                                                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК СПОРТСКОГ САВЕЗА

                                                                                                                                                                                                                       _____________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                      Филип Комарица