ЈАВНИ ПОЗИВ
за доделу стипендија талентованим спортистима у 2021. години

 

 

Средства за стипендије обезбеђена су у буџету Спортског Свеза Прибој за 2021. гoдину и намењена су за подстицај развоја талентованих спортиста који постижу запажене резултате у области спорта.

 

I ПОСТУПАК ПРИЈАВЉИВАЊА

Предлоге за доделу стипендија могу поднети територијални спортски савез или територијални грански спортски савези на обрасцу „Предлог кандидата за доделу стипендија талентованим спортистима“.

Захтев за образац можете поднети на е-маил Спортског савеза Прибој .

 

          Рок за доставу пријава  је 15 дана од дана објављивања Јавног позива  на званичном сајту Спортског савеза Прибој.

Предлози за доделу стипендија се подносе истовремено у електронској и писаној форми. У писаној форми, образац у три примерка а пратећа документација у једном примерку, подноси се  лично или  поштом  на адресу: Спортски савез Прибој а у електронској форми (само образац) на e-mail: 

 

          Образац треба попунити искључиво електронски, фонтом ариал 10, без прореда. Једино дозвољено одступање је болд или италик, ако се нађе за потребно.                       

          Обрасци морају бити оверени печатом организације и потписани од стране овлашћеног лица.

Обрасци са пратећом документацијом морају бити достављени у картонској фасцикли за сваког кандидата понаособ, уметнутој у једну коверту за све кандидате, у супротном неће бити узети у обзир (сматраће се да није испуњен формални услов).

            Предња страна коверте мора да садржи следеће податке:

- Назнаку: Пријава на Јавни позив за  доделу стипендија талентованим спортистима у 2021. години, и

- Име и адресу спортске организације

 

II ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

Уз образце се прилаже, у  једном примерку, следећа обавезна документација:

 1. Фотокопија документа којим се доказује пребивалиште или боравиште кандидата на територији Општин Прибој најмање годину дана (лична карта, потврада о боравишту или потврда о пребивалишту);
 2. Фотокопија здравствене књижице кандидата;
 3. Фотокопије диплома и званичних признања о наведеним постигнутим спортским резултатима кандидата;
 4. Потврда о категоризацији кандидата у складу са Правилником о категорисању спортиста РС, уколико се ради о категорисаном спортисти.
 5. Потврда националног гранског савеза да је кандидат члан репрезентације Србије. 

`        Уз пријаву не треба прилагати, јер Комисија неће  узимати у обзир приликом утврђивања права на доделу стипендије,  документацију која није услов за остваривање права, и то:

-дипломе, сертификате, награде и признања освојена на  школским, општинским, окружним, регионалним, позивним, пријатељским и другим незваничним спотрским такмичењаима и манифестацијама, и

-писма препоруке клуба, тренера  и друге појединачне препоруке. 

Непотпуне и неблаговремене пријаве и пријаве које нису поднете на прописаном обрасцу неће се разматрати.

 

III ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОЈЕ КАНДИДАТИ ТРЕБА ДА ИСПУЊАВАЈУ:

Право на стипендирање имају спортисти који су категорисани у складу са Законом и Националном категоризацијом спортиста, и који су добијали позив гранских Савеза у репрезентацију у последњих 6 месеци.

Кандидат за доделу стипендија мора да испуњава следеће oпште услове :

 1. да има пребивалиште или боравиште, уколико су избегла или интерно расељена лица, на територији Општине Прибој  најмање годину дана;
 2. да је члан спортске организације чије је седиште на територији Општине Прибој;
 3. да није корисник стипендије по другом основу;
 4. да није у радном односу;
 5. да нема професионални уговор са спортском организацијом (клубом) и
 6. да нема више од 20 година;

 

 

IV ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

 

Од кандидата се може затражити оригинална документација на увид.

Фотокопије приложене документације се не враћају.

Пријаве поднете од неовлашћених лица, као и неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

Комисија задржава право провере података из пријава тражењем званичних података од одговарајућих институција.

Комисија одређује висину месечног износа стипендија у зависности од  расположивих средстава у буџету Савеза планираних за ове намене.

Комисија ће извршити избор корисника стипендија полазећи од  испуњености услова из овог позива.

Одлука о избору кандидата биће објављена на званичном сајту Спортског савеза Прибој  www.sportskisavezpriboj.rs.

 

Уколико је незадовољна Одлуком о избору кандидата за доделу стипендије, спортска организација може поднети приговор Комисији Спортског савеза Прибој, преко е-маила или поштом на адресу Спортски савез Прибој, Вука Караџића 1, 31330 Прибој у року од 15 дана од дана њеног објављивања на званичном сајту Спортског савеза Прибој.

Предња страна коверте  са приговором мора да садржи следеће податке:

- Назнаку: Приговор на Одлуку о избору кандидата за доделу стипендија талентованим спортистима у 2021. години, и

- Име и адресу спортске организације.

Председник Спортског савеза Прибој са изабраним кандидатима потписује уговоре о додели стипендије за 2021. годину, којим се ближе уређују права и обавезе уговорних страна.

 

Право на стипендију корисник губи у случају
- када се утврди да подаци који су услов за доделу стипендије не одговарају чињеничном стању;
- да више не испуњава опште и посебне услове из Јавног позива;
- да престане да се бави спортом у грани спорта за коју је добио стипендију;
- да својим понашањем или учешћем у активностима које нису у складу са законом, спортским правилима или другим општим актима организација у  области спорта штети угледу спорта и на тај начин угледу спортске организације, Савеза и Општине
- да се региструје и оствари право наступа и такмичења у спортској организацији чије седиште није на територији Општине Прибој.

 

Кандидат који је остварио право на  стипендију дужан је да, у горе наведеним случајевима, о овим чињеницама одмах, а најкасније у року од пет дана од дана настанка наведених околности, обавести Комисију преко е-маила Савеза  или поштом на наведену Савеза.

У случају да корисник стипендије изгуби право на стипендију, у обавези је да врати до тада примљене стипендије.

 

У Прибоју, 17.06.2021.                                                                                                                 Председник Комисије                        
                                                                                                                                                       Владимир Радовић